තනියවල්ලභ දෙවිදුන්…..

පළමුව පසඟ පිහිටුවා වැන්දා
බුද්ධං සරණේ සරණයි
දෙවනුව දොහොත් මුදුන් දී වැන්දා
ධම්මං සරණේ සරණයි
තෙවනුව හදවතින්ම වැන්දා
සංඟං සරණේ සරණයි
මේ තුන් සරණේ බලයෙන්
සියළු අපල දුරු වෙන්නයි…..

තනිවැල්ලේ වැව අයිනේ
සිසිල් සුළං හමන්නේ
ගුණ තෙද බල ඇති බෝ සමිදුන්
අඹර පුරා වැඩෙන්නේ
වැව අයිනේ නුග සෙවනේ
අපි හැමෝම වැඳ ඉන්නේ
තනියවල්ලභ දෙවිදුන්
වජිරාසනේ තේජෝ බල පතුරන්නේ…..

මාදම්පා පුරවරයේ
පෙර කාලේ රජ වන්නේ
දස රජ දහමින්
ජනතාවට සෙත දෙන්නේ
කෙම්මුර දවසට සුදු අසු පිට
අහසින් යන්නේ
පුරවරයේ සියළු දෙනා හට
සෙත් ශාන්තිය සළසන්නේ…

මුඛවාඩම් බැඳ පේ වන්නේ
උදෑසන ලිප මොලවන්නේ
පස් ගෝ රස සමගින්නේ
මුරතැන් බත සැකසෙන්නේ

කපු මහතානණි මේ අහන්න
දෙවියන් හට බාර හාර වෙන්න
ඒ බාරය ඔප්පු කරන්න
අප හට තරහා අවසර ඔන්න

෴අනුවා෴

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s