නටන ලේ…

සිංහ ලේ කිය කියා උඩ පනින එවුන්
පච්ච කොටන් ස්ටිකර් ගහන එවුන්
FB එකේ වචන හරඹ කරන එවුන්
යුද්ධෙට නැති කඩුවෙන් කොස් කොටයි එවුන්

පුංචි පවුල රත්තරං කිව් අපේ එවුන්
එකෙක් හදන් ඉතිරිය සරමේ පිහ දාපු එවුන්
සිංහලයා වඳ වෙනකොට හුල්ලන අපේ එවුන්
අහක යන නයි ඇඟේ දාං නටයි දැං අපේ එවුන්

ඉතිහාසයේ පොඩි පොඩි වැරදි අැත‍ේ
වැඩිය පමා වෙන්නට පෙර මගේ පුතේ
ඒවා නිවැරදි නොකළොත් මගේ හිතේ
සිංහල ජාතිය වඳ වේලා යතේ

මගේ රට මගේ දැය මගේ ආගම
රකින එකයි මගේ පරම යුතුකම
දිවි පරදුවට තියන එකේ වටිනාකම
ජාතිය වඳ විය යුතුයි තේරෙන්නම

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s